Yksityistieavustukset

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on: Avustusta voi saada vain sille tienosalle, joka palvelee pysyvää asutusta ja/tai yksityistielle, jolla on huomattavaa liikenteellistä merkitystä.

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.
  3. Kunnossapitoavustukset ilmoitetaan vuosittain haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan internetsivuilla.

    • Kunta maksaa avustuksen yksityisteille vuoden loppuun mennessä edellyttäen, että tiekunnalliset tiet toimittavat kuntaan:
    • viimeisimmän vuosikokouspöytäkirjan ja toiminnantarkastajien hyväksymät tilipäätöstiedot hakuvuotta edeltävältä vuodelta tai toimittavat hakuvuotta koskevan vuosikokouspöytäkirjan, jossa tiekunta itse on hyväksynyt edellisen vuoden tilit
    • avustushakemuslomakkeen, jonka voi tulostaa kunnan nettisivulta (tai lomakkeen voi hakea kunnan teknisestä toimistosta).

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistielaki 560/2018: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

Yhteystiedot

Anne Rajala

palvelusihteeri, 2 pv/viikko: ti ja ke

Teemu Kaitala

tekninen johtaja - rakennustarkastaja, isännöitsijä