• Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

  • 10-luokka (lisäopetus)

   Perusopetuksen oppimäärän suorittanut nuori voi hakeutua yhden lukuvuoden kestävään lisäopetukseen.

  • Oppilaanohjaus

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista.

 • Arkistot

 • Asiakirja- ja tietopyynnöt

 • Asuminen

  • Kotiateriapalvelu

   Ruokapalvelu toimittaa päivällisaterian kotiin sisältäen lämpimän pääruoan, lämpimät lisäkkeet sekä jälkiruoan. Erityisruokavaliot huomioidaan.

 • Asumisen tuet

  • Kotiateriapalvelu

   Ruokapalvelu toimittaa päivällisaterian kotiin sisältäen lämpimän pääruoan, lämpimät lisäkkeet sekä jälkiruoan. Erityisruokavaliot huomioidaan.

 • Asumispalvelut

  • Palveluasuminen

   Kunta järjestää palveluasumista henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa.

  • Sosiaalihuollon laitoshoito

   Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan perustellusta syystä järjestää laitoksessa.

 • Avoin nuorisotyö

  • Nuorisotilat

   Keiteleen nuorisotilat

  • Nuorisotyö

   Nuorisotyöstä vastaa kunta. Nuorisotyötä ovat mm. toimintatilojen tarjoaminen ja harrastusmahdollisuudet.

 • Elatusapu

 • Elintarviketuotanto

 • Ensiapu ja päivystys

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteyttä äkillisessä sosiaalihuollon hätätilanteessa.

 • Esiopetus

  • Esiopetus

   Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen.

  • Kouluruokailu

   Esi- ja perusopetuksen oppilaat saavat maksuttoman kouluaterian koulupäivinä.

 • Etsivä nuorisotyö

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivässä nuorisotyössä kartoitetaan 12-29 -vuotiaiden nuorten tilannetta.

 • Henkilökohtaisen avustajan palvelut

 • Isyyden ja äitiyden vahvistaminen

  • Isyyden selvittämispalvelut

   Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla lapsen isyys voidaan todentaa ja vahvistaa.

  • Äitiyden selvittäminen

   Lapsen synnyttänyt henkilö on aina äiti. Äitiyden selvittämisen tarkoitus on todentaa hedelmöityshoitojen avulla alkunsa saaneen lapsen toinen äiti.

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kuntalaisaloite Keitele. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 • Kirjastot

 • Kotihoito ja kotipalvelut

  • Kotihoito

   Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito tukee henkilöitä, jotka eivät arkielämässä pärjää omassa kodissaan itsenäisesti.

 • Kotisairaanhoito ja omaishoito

  • Omaishoidon tuki

   Ikääntyneen, pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea.

 • Kotouttaminen

  • Maahanmuuttajien palveluohjaus

   Neuvontaa maahanmuuttajille kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, talouteen ja toimeentuloon, opiskeluun ja työllistymiseen.

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

 • Koulutus

 • Kulttuuri

 • Lapsen saaminen

  • Adoptioneuvonta

   Adoptiolasta toivovien tulee hakeutua adoptioneuvontaan.

  • Äitiyden selvittäminen

   Lapsen synnyttänyt henkilö on aina äiti. Äitiyden selvittämisen tarkoitus on todentaa hedelmöityshoitojen avulla alkunsa saaneen lapsen toinen äiti.

 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

  • Perhetyö

   Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa lapsiperheitä suoriutumaan arjestaan.

 • Lastensuojelu

  • Lastensuojelun avohuolto

   Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, jotka pohjautuvat sosiaalisiin, taloudellisiin ja jaksamiseen liittyviin syihin.

  • Lastensuojelun jälkihuolto

   Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sijaishuollon päätyttyä.

  • Lastensuojelun sijaishuolto

   Lastensuojelun sijaishuollossa huostaanotetulle lapselle järjestetään hoito ja kasvatus kodin ulkopuolella sijaishuoltopaikassa.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteyttä äkillisessä sosiaalihuollon hätätilanteessa.

  • Turvakotitoiminta

   Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää tukea, neuvontaa ja ohjausta.

 • Liikenne

  • Yksityistieavustukset

   Kunnalta voi hakea avustusta yksityisteiden kunnossapitoon. Avustusta voivat hakea tiekunnalliset tiet.

 • Liiketoiminnan kehittäminen

  • Työ ja elinkeinot

   Työ ja elinkeinopalvelut, yritystuki, hankkeet, elinkeinoasiamies, toimitilat, teollisuustontit.

 • Liikunta ja ulkoilu

  • Liikuntapaikat

   Kunta tarjoaa harrastuspaikkoja liikunta- ja urheiluseuroille sekä omatoimisesti liikuntaa harrastaville.

  • Venepaikat

   Kunnalla on 7 maksullista venevalkamaa, 10 laituripaikkaa isommille veneille ja 3 maksutonta veneen laskuluiskaa sekä vierasvenelaituri .

 • Liikunta ja urheilu

 • Matkailu

  • Venepaikat

   Kunnalla on 7 maksullista venevalkamaa, 10 laituripaikkaa isommille veneille ja 3 maksutonta veneen laskuluiskaa sekä vierasvenelaituri .

 • Museot

  • Aholan talomuseo

   Aholan talomuseo Keiteleellä on alkuperäisellä paikallaan oleva 1800-luvulla rakennettu talonpoikaistalo.

 • Nuorten harrastukset ja omaehtoinen toiminta

 • Omistajanvaihdos

  • Työ ja elinkeinot

   Työ ja elinkeinopalvelut, yritystuki, hankkeet, elinkeinoasiamies, toimitilat, teollisuustontit.

 • Parisuhde

  • Turvakotitoiminta

   Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää tukea, neuvontaa ja ohjausta.

 • Perheasioiden sovittelu ja perheoikeus

  • Perheasioiden sovittelu

   Sovittelun avulla pariskunta saa tukea eron tai eron uhkan aiheuttamien ristiriitojen ratkaisussa ja sopimuksen teossa.

 • Perhehoito

  • Perhehoito

   Perhehoito on tarkoitettu henkilölle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Perhehoitoa järjestetään yksityiskodeissa.

 • Perheiden palvelut

  • Talous- ja jäteveden laskutus

   Vesilaitoksen toimittama talousvesi ja laitoksen pois johtama jätevesi on maksullista. Veden kulutusta mitataan kiinteistökohtaisilla vesimittareilla.

 • Perusopetus

 • Perusterveydenhuolto

  • Työttömien terveystarkastukset

   Kunta tarjoaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille neuvontaa terveyteen, työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut

  • Ehkäisevä päihdetyö

   Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäistä päihdehaittoja ja pyrkiä ymmärtämään päihdeilmiöitä.

  • Mielenterveyskuntoutujien palveluohjaus

   Kunta tarjoaa mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.

  • Mielenterveyspalvelut

   Mielenterveyspalveluihin kuuluvat ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen/kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä kuntoutus- ja asumispalvelut.

  • Päihdekuntoutus

   Lääkinnällisen ja sosiaalisen päihdekuntoutuksen tarkoitus on auttaa päihdekatkaisussa ollut potilas pysyvästi eroon päihteistä.

  • Päihdeongelmaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

 • Rakennettu ympäristö

  • Rakennuslupapalvelut

   Rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

  • Talous- ja jäteveden laskutus

   Vesilaitoksen toimittama talousvesi ja laitoksen pois johtama jätevesi on maksullista. Veden kulutusta mitataan kiinteistökohtaisilla vesimittareilla.

 • Rakentaminen

 • Ravinto

  • Kotiateriapalvelu

   Ruokapalvelu toimittaa päivällisaterian kotiin sisältäen lämpimän pääruoan, lämpimät lisäkkeet sekä jälkiruoan. Erityisruokavaliot huomioidaan.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivässä nuorisotyössä kartoitetaan 12-29 -vuotiaiden nuorten tilannetta.

  • Ikääntyvien palveluohjaus

   Palveluohjaus tukee ikäihmisten omatoimista elämää ja kannustaa omien voimavarojen käyttöön sekä löytämään omia tarpeitaan vastaavat palvelut.

  • Maahanmuuttajien palveluohjaus

   Neuvontaa maahanmuuttajille kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, talouteen ja toimeentuloon, opiskeluun ja työllistymiseen.

  • Mielenterveyskuntoutujien palveluohjaus

   Kunta tarjoaa mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.

  • Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

   Asiakkaan toimintakyvyn sekä tuen ja palvelujen tarpeen arviointi.

  • Päihdeongelmaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteyttä äkillisessä sosiaalihuollon hätätilanteessa.

  • Työttömien palveluohjaus

   Kunta tarjoaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.

  • Vammaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa vammaisille henkilöille/heidän läheisilleen neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin-, asumiseen-, työhön liittyvissä asioissa.

 • Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut

  • Sosiaalihuollon lomatuki

   Lomanviettoon voi saada tukea taloudellisin, sosiaalisin tai terveydellisin perustein.

  • Sosiaalihuollon päivätoiminta

   Vammaisille, ikääntyneille ja muille sosiaalihuollon palveluiden käyttäjille kunta järjestää päivätoimintaa.

  • Sosiaalihuollon päivätoiminta ikääntyneille

   Päiväkeskustoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan ikääntyneen toimintakykyä, omatoimisuutta ja kotona asumista.

  • Sosiaalinen kuntoutus

   Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan sosiaalista toimintakykyä, torjutaan syrjäytymistä ja edistetään osallisuutta.

 • Sosiaalipalvelujen vertais- ja vapaaehtoistoiminta

 • Sosiaalipalvelut

  • Ehkäisevä päihdetyö

   Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäistä päihdehaittoja ja pyrkiä ymmärtämään päihdeilmiöitä.

  • Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

   Henkilöille, jotka sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn vuoksi tarvitsevat yksilöityä palvelua.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteyttä äkillisessä sosiaalihuollon hätätilanteessa.

 • Taiteet

 • Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus

  • Kotiateriapalvelu

   Ruokapalvelu toimittaa päivällisaterian kotiin sisältäen lämpimän pääruoan, lämpimät lisäkkeet sekä jälkiruoan. Erityisruokavaliot huomioidaan.

 • Terveystarkastukset

  • Työttömien terveystarkastukset

   Kunta tarjoaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille neuvontaa terveyteen, työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

 • Tien- ja kadunpito

  • Yksityistieavustukset

   Kunnalta voi hakea avustusta yksityisteiden kunnossapitoon. Avustusta voivat hakea tiekunnalliset tiet.

 • Toimeentulotuki

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

 • Toimitilat

  • Työ ja elinkeinot

   Työ ja elinkeinopalvelut, yritystuki, hankkeet, elinkeinoasiamies, toimitilat, teollisuustontit.

 • Tuettu työllistyminen

  • Tuettu työllistäminen

   Tuettu työllistäminen koskee henkilöä, joka esim. sairauden tai pitkittyneen työttömyyden vuoksi tarvitsee työllistymiseensä erityistukea kunnalta.

 • Tuotantoeläimet

 • Työllistyjän tukeminen

  • Kuntouttava työtoiminta

   Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta.

 • Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut

  • Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

   Asiakkaan toimintakyvyn sekä tuen ja palvelujen tarpeen arviointi.

  • Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

   Henkilöille, jotka sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn vuoksi tarvitsevat yksilöityä palvelua.

  • Tuettu työllistäminen

   Tuettu työllistäminen koskee henkilöä, joka esim. sairauden tai pitkittyneen työttömyyden vuoksi tarvitsee työllistymiseensä erityistukea kunnalta.

  • Vammaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa vammaisille henkilöille/heidän läheisilleen neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin-, asumiseen-, työhön liittyvissä asioissa.

 • Vanhusten palvelut

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia alueen väestölle.

 • Vapaa-ajan palvelut

 • Varhaiskasvatus

 • Veneily

  • Venepaikat

   Kunnalla on 7 maksullista venevalkamaa, 10 laituripaikkaa isommille veneille ja 3 maksutonta veneen laskuluiskaa sekä vierasvenelaituri .

 • Vesihuolto

  • Talous- ja jäteveden laskutus

   Vesilaitoksen toimittama talousvesi ja laitoksen pois johtama jätevesi on maksullista. Veden kulutusta mitataan kiinteistökohtaisilla vesimittareilla.

 • Vuokra-asuminen

 • Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

 • Ympäristö

  • Venepaikat

   Kunnalla on 7 maksullista venevalkamaa, 10 laituripaikkaa isommille veneille ja 3 maksutonta veneen laskuluiskaa sekä vierasvenelaituri .

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat

 • Yritysrahoitus

  • Työ ja elinkeinot

   Työ ja elinkeinopalvelut, yritystuki, hankkeet, elinkeinoasiamies, toimitilat, teollisuustontit.