Lastensuojelu

Lapsella on etusija erityiseen suojeluun, oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ja tasapainoiseen kehitykseen. Lasten suojelu perustuu lapsen kansainvälisesti tunnustettuihin oikeuksiin sekä Suomessa lastensuojelulakiin.

Sosiaalityöntekijä hoitaa lasten ja nuorten asioita selvittämällä avun tarvetta haastattelujen, kotikäyntien ja asiantuntijalausuntojen avulla. Tukimuotoja ovat mm. neuvonta ja ohjaus, perhetyö, tukihenkilö tai tukiperhe, lomatoiminta ja sijoitus kodin ulkopuolelle joko avohuollon sijoituksena tai huostaanottona.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä henkilökohtaisesti lastensuojeluviranomaisen luona. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä yksityinen henkilö, lapsi itse, tai lapsen huoltaja. Yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen nimettömänä. Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä viranomaisilla on erityinen velvollisuus tehdä ilmoitus, jos he ovat huolissaan lapsesta.

Palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvitys

Kun lastensuojeluasia tulee vireille, on välittömästi arvioitava, onko lastensuojelun tarve kiireellinen. Lisäksi on tehtävä sosiaalihuoltolain 36§:n mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei arvion tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Palvelutarpeen arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta, sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä, asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan sekä asiakkaan ja työntekijän arvion omatyöntekijän tarpeesta.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve, ellei asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun tukitoimia tarvita.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa mikäli asian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin lastensuojelutoimiin. Asiakkuus alkaa myös silloin, jos lapsi palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia ja näiden tukitoimien tarve johtuu siitä, että lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään. Lisäksi lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun perheelle muutoin annetaan lastensuojelulaissa tarkoitettuja palveluja tai muuta tukea ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista. (Lastensuojelulaki 27 §)

Perheitä voidaan auttaa lastensuojelun keinoin monin eri tavoin:

  • erilaiset perhetyön muodot
  • tukihenkilön tai -perheen hankkiminen
  • vertaisryhmätoiminta
  • lasten päivähoito
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • lapsen hoitopalvelut ja terapia
  • koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon
  • loma- ja virkistystoiminta
  • lapsen harrastusten ja perheen taloudellinen tukeminen
  • sijoitus.

 

Yhteystiedot

Kaisa Marila

sosiaaliohjaaja, lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu

Pohjois-Savon hyvinvointialue puhelinvaihde