• Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

  • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

   Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

   Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat osallistua ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaat.

 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

  • Oppilaanohjaus

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

   Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista.

 • Arkistot

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

   Keiteleen kunnan arkisto, aineisto- ja tietopalvelu

 • Asuminen

  • Rasitetoimitus asemakaava-alueella

   Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle.

  • Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

   Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista voidaan myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen ja talouteen liittyviä erityisperusteita.

  • Tontin lohkominen

   Tontin lohkomistoimituksessa tarkistetaan vanhat rajat ja määritetään uudet rajat.

  • Vesihuolto

   Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen.

 • Asumispalvelut

  • Asunnon muutostyöt

   Kunta korvaa vaikeavammaiselle tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyö kuten esim. ovien leventämisen ja luiskien rakentamisen.

   Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle tämän asunnossa tarvittavat kohtulliset välttämättömät muutostyöt.

  • Palveluasuminen

   Kunta järjestää palveluasumista henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa.

  • Perhehoito vammaisille

   Perhehoito on tarkoitettu henkilölle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Perhehoito tapahtuu hoitajan tai hoidon tarvitsijan kotona.

  • Sosiaalihuollon laitoshoito

   Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan perustelluista syistä järjestää laitoksessa.

   Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa.

  • Tuettu asuminen

   Kunta järjestää tuettua asumista niille, jotka tarvitsevat tukea siirtyessään itsenäiseen asumiseen tai mm. päihdeongelmaisille ja lapsiperheille.

   Kunta järjestää tuettua asumista henkilöille, jotka tarvitsevat tukea siirtyessään itsenäiseen asumiseen tai mm. päihdeongelmaisille, lapsiperheille

  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen

   Kunta järjestää tehostettua palveluasumista henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden tai vamman takia ympärivuorokautista.

   Tehostettua palveluasumista kunta järjestää niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden tai vamman takia ympärivuorokautista.

 • Elatusapu

  • Lapsen elatusavun vahvistaminen

   Alle 18-vuotiaan vanhemmat voivat erotessaan sopia lapsen elatuksesta. Sopimus on annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan sosiaalilautakunnalle.

   Alle 18-vuotiaan vanhemmat voivat erotessaan sopia lapsen elatuksesta.

 • Elinkeinot

  • Elinkeinopalvelut

   Työ- ja elinkeinot, palvelut yrityksen eri elinkaaren vaiheisiin. Toimitilat ja tontit. Työllisyyspalvelut.

  • Työ ja elinkeinot

   Työ ja elinkeinopalvelut, yritystuki, hankkeet, elinkeinoasiamies, toimitilat, teollisuustontit.

  • Vesihuolto

   Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen.

 • Elintarviketuotanto

  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

   Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua.

   Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän loma-ajaksi.

 • Esiopetus

  • Esiopetus

   Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

   Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen.

  • Kouluruokailu

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Esi- ja perusopetuksen oppilaat saavat maksuttoman kouluaterian koulupäivinä.

 • Henkilökohtaisen avustajan palvelut

  • Henkilökohtainen apu

   Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää.

 • Hyvinvointipalvelujen tukipalvelut

  • Hoitotarvikejakelu

   Eräiden pitkäaikaissairauksien hoitamiseen kotona tarvitaan hoitotarvikkeita, jotka kunta järjestää tarjolle. Näitä ovat mm. diabetestarvikkeet.

   Eräiden pitkäaikaissairauksien hoitamiseen kotona tarvitaan hoitotarvikkeita, jotka kunta järjestää tarjolle.

  • Tulkkipalvelu

   Terveydenhuollossa on oikeus asioida ja saada palvelua suomeksi tai ruotsiksi. Vammaisilla on oikeus viittomakieliseen tulkkaukseen.

   Vammaisilla henkilöillä on lakiin perustuva oikeus saada tarvitsemiaan tulkkauspalveluita, esimerkiksi viittomakielen tulkkausta.

 • Isyyden vahvistaminen

  • Isyyden selvittämispalvelut

   Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla lapsen isyys voidaan todentaa. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja.

   Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla lapsen isyys voidaan todentaa ja vahvistaa.

 • Jätehuolto

  • Jätteenkuljetus

   Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen.

   Kiinteistönhaltijana voit tehdä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

   Kuntalaisaloite Keitele. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 • Kasvatus- ja perheneuvonta

  • Perheneuvolan palvelut

   Kunnan kasvatus- ja perheneuvolat auttavat perheitä lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämisessä ja tukevat perheen arjessa selviytymistä.

   Lapsiperheet voivat saada perheneuvolan palveluita lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi. Tärkeää on myös vanhemmuuden tukeminen.

 • Kiinteistöt

  • Tontin lohkominen

   Lohkomisessa muodostetaan uusi kiinteistö. Lohkominen liittyy usein tekemääsi kiinteistökauppaan, -vaihtoon, lahjaan tai perintöön.

 • Kirjastot ja tietopalvelut

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto toimii jokaisessa kunnassa. Lainata voit kirjastokortilla. Voit käyttää myös kirjastojen yhteisiä ja valtakunnallisia verkkopalveluja.

   Keiteleen kirjastopalvelut

 • Korjaus- ja energia-avustukset

 • Kotihoito ja kotipalvelut

  • Kotihoito

   Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua.

   Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito.

  • Kotipalvelu (kotihoito)

   Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Palveluun voi sisältyä mm. aterioita.

   Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

  • Kotipalvelu vammaisille

   Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Palveluun voi sisältyä mm. aterioita.

   Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakysynsä vahvistamista.

 • Kotisairaanhoito ja omaishoito

  • Kotisairaanhoito

   Kotisairaanhoito on tarkoitettu niille, jotka mm. sairauden vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja.

   Kotisairaanhoito on suunnitelmaan perustuvaa, moniammatillista palvelua.

  • Omaishoidon tuki

   Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona. Siihen voi saada mm. taloudellista tukea kunnalta.

   Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheine

 • Kotouttaminen

  • Maahanmuuttajien palveluohjaus

   Kunta tarjoaa maahanmuuttajille neuvontaa mm. kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa.

   Neuvontaa maahanmuuttajille kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, talouteen ja toimeentuloon, opiskeluun ja työllistymiseen.

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

  • Koulu- ja opiskeluhuollon kuraattoritoiminta

   Opiskeluhuollon kuraattori antaa opiskelun ja koulunkäynnin ohjausta toisen asteen oppilaitoksissa. Palveluja on tarjolla jokaisessa oppilaitoksessa.

   Kuraattori ohjaa ja auttaa lasta ja nuorta erilaisissa elämäntilanteissa.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

   Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

 • Kulttuuri

 • Kuntoutus

  • Vammaisten kuntoutusohjaus

   Vammaisen kuntoutusohjaus on kunnan järjestämää neuvontaa, jonka tarkoitus on parantaa henkilön edellytyksiä itsenäiseen ja omatoimiseen elämään.

   Kuntoutusohjaus on kunnan järjestämää neuvontaa, jonka tarkoitus on parantaa vammaisen henkilön edellytyksiä itsenäiseen ja omatoimiseen elämään

  • Vammaisten kuntoutusohjaus

   Vammaisen kuntoutusohjaus on kunnan järjestämää neuvontaa, jonka tarkoitus on parantaa henkilön edellytyksiä itsenäiseen ja omatoimiseen elämään.

   Kuntoutusohjaus on kunnan järjestämää neuvontaa, jonka tarkoitus on parantaa vammaisen henkilön edellytyksiä itsenäiseen ja omatoimiseen elämään.

 • Laillisuusvalvonta

  • Kunnan viralliset ilmoitukset

   Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia, mutta sen on myös ylläpidettävä ilmoitustaulua sopivassa paikassa.

   Keiteleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on kunnanvirastolla.

 • Lapsen saaminen

  • Adoptioneuvonta

   Adoptioneuvonnassa autetaan hakijoita arvioimaan valmiuksiaan adoptiovanhemmiksi ja valmistautumaan vanhemmuuteen. Sitä antavat kunnat ja järjestöt.

   Adoptiolasta toivovien tulee hakeutua adoptioneuvontaan.

 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

  • Perhetyö

   Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa lapsiperheitä selviämään arjesta. Sitä tehdään kotona tai kunnan tiloissa.

   Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa lapsiperheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhall

 • Lasten päivähoito

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta.

   Erityisvarhaiskasvatus Keiteleellä

  • Kouluruokailu

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Esi- ja perusopetuksen oppilaat saavat maksuttoman kouluaterian koulupäivinä.

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta.

   Keiteleen kunta tarjoaa hoitopaikkoja myös perhepäivähoidosta.

  • Kunnallinen päiväkotihoito

   Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

   Keiteleellä toimii vuorohoitopäiväkoti Ankkurinappi.

  • Päivähoito esiopetusikäisille

   Keiteleellä esiopetusikäisten päivähoito järjestetään Nilakan yhtenäiskoululla.

  • Tilapäinen päivähoito

   Perheet, jotka tarvitsevat lapselleen hoivaa silloin tällöin, voivat viedä lapsen tilapäiseen päivähoitoon.

   Tilapäinen päivähoito Keiteleen varhaiskasvatuksessa

  • Varhaiskasvatuksen vuorohoito

   Keiteleellä vuorohoitoa järjestetään päiväkoti Ankkurinapissa.

 • Lastensuojelu

  • Lastensuojelun avohuolto

   Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan mm. sosiaalisista ja taloudellisista sekä jaksamissyistä.

   Lastensuojelun avohuolto tukee lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointia.

  • Lastensuojelun avohuolto

   Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan mm. sosiaalisista ja taloudellisista sekä jaksamissyistä.

   Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan.

  • Lastensuojelun jälkihuolto

   Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta/nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sitten kun sijaishuolto on päättynyt.

   Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan.

  • Lastensuojelun päivystys

   Ympärivuorokautiseen lastensuojelun päivystykseen tulee ottaa yhteyttä, kun lapsen tai perheen tilanne edellyttää kiireellistä puuttumista.

   Lastensuojelun päivystykseen tulee ottaa yhteyttä, kun lapsen, nuoren tai perheen tilanne edellyttää kiireellistä neuvontaa tai välitöntä puuttumista.

  • Lastensuojelun sijaishuolto

   Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen kotikunnan vastuulla olevan hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

   Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

  • Perhekuntoutuksen palvelut

   Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhe saa siinä tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin.

   Perhekuntoutuksessa perhe saa tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin.

  • Turvakotitoiminta

   Turvakotiin voi hakeutua mihin tahansa vuorokaudenaikaan, jos kotona on väkivaltaa tai sen uhkaa. Kaikki avun tarvitsijat ovat sinne tervetulleita.

   Turvakotiin voi hakeutua mihin tahansa vuorokaudenaikaan, jos kotona on väkivaltaa tai sen uhkaa.

 • Liikenne

 • Liikunta ja ulkoilu

 • Liikunta ja urheilu

  • Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

   Kunta myöntää hakemuksesta avustuksia järjestöille. Kunnan tehtävänä on tukea paikallisia liikuntaseuroja.

 • Lukiokoulutus

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

  • Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.

   Kunnasta saat ohjeet, miten voi vaikuttaa yleiskaavoitukseen sen ollessa virei

  • Rajan näyttö ja rajankäynti

   Rajankäynnin voit tilata Maanmittauslaitokselta.

  • Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa.

   Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin...

  • Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

   Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

   Rakennuksen sijainnin merkitsemällä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka.

  • Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

   Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueiden käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ym. kesken.

   Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä

 • Matkailu

  • Työ ja elinkeinot

   Työ ja elinkeinopalvelut, yritystuki, hankkeet, elinkeinoasiamies, toimitilat, teollisuustontit.

 • Museot

  • Aholan talomuseo

   Aholan talomuseo Keiteleellä on alkuperäisellä paikallaan oleva 1800-luvulla rakennettu talonpoikaistalo.

 • Perheasioiden sovittelu ja perheoikeus

  • Perheasioiden sovittelu

   Pariskunta voi hakeutua perheasiain sovitteluun ristiriitatilanteissa, eroa harkitessaan tai siitä jo päätettyään.

   Pariskunta voi hakeutua perheasian sovitteluun ristiriitatilanteissa, eroa harketessaan tai siitä jo päätettyään.

 • Perusopetus

  • 10-luokka (lisäopetus)

   Kymppiluokan tavoitteena on kehittää oppilaan opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä.

   Perusopetuksen oppimäärän suorittanut nuori voi hakeutua yhden lukuvuoden kestävään lisäopetukseen.

  • Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

   Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus perusopetuslain mukaisiin tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta.

   Tulkitsemis- ja avustajapalvelut Nilakan yhtenäiskoulussa

  • Koulukuljetus

   Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

   Esi- ja perusopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan oppilaskuljetukseen määrätyin edellytyksin.

  • Kouluruokailu

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Esi- ja perusopetuksen oppilaat saavat maksuttoman kouluaterian koulupäivinä.

  • Maahanmuuttajien valmistava opetus

   Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat.

   Keiteleen kunta järjestää maahanmuuttajien valmistavaa opetusta tarvittaessa.

  • Oppilaanohjaus

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.

  • Osa-aikainen erityisopetus

   Perusopetuksen oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

   Perusopetuksen oppilailla joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulukäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

   Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Nilakan yhtenäiskoulussa

  • Perusopetus

   Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

   Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta. Oppivelvollisia ovat lapset sinä vuonna jona he täyttävät seitsemän vuotta.

  • Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä

   Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille oppilaille.

   Suomen opetusta toisena kielenä voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joden suomen kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen.

  • Yksilöllistetty oppimäärä

   Oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos opiskelijalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti.

   Perusopetuksen oppimääriä voidaan yksilöllistää.

 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut

  • Ehkäisevä päihdetyö

   Kunnalla on velvoite järjestää ehkäisevä päihdetyö alueellaan. Tarkoituksena on vähentää alkoholin, huumeiden ja lääkeaineiden väärinkäytön haittoja.

   Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on vähentää alkoholin, huumeiden, tupakan ja lääkeaineiden väärinkäytön haittoja ja samalla kohentaa asukkaiden te

  • Ehkäisevä päihdetyö

   Kunnalla on velvoite järjestää ehkäisevä päihdetyö alueellaan. Tarkoituksena on vähentää alkoholin, huumeiden ja lääkeaineiden väärinkäytön haittoja.

   Kunnalla on velvoite järjestää ehkäisevä päihdetyö alueellaan. Tarkoituksena on vähentääalkoholin, huumeiden ja lääkeaineiden väärinkäytön haittoja.

  • Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

   Mielenterveyskuntoutuja on oikeutettu saamaan tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen. Kunta tarjoaa palveluja erityisesti kuntoutujan omaan kotiin.

   Mielenterveyskuntoutuja on oikeutettu saamaan tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen.

  • Mielenterveyskuntoutujien palveluohjaus

   Kunta tarjoaa mielenterveyskuntoutujille läheisineen neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa puhelimitse tai kasvotusten.

   Kunta tarjoaa mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.

  • Mielenterveyspalvelut

   Kunnan tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ.

   Kunnan tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat ja depressiohoitajat edistävät ty

  • Päihdekuntoutus

   Lääkinnällisen ja sosiaalisen päihdekuntoutuksen tarkoitus on auttaa päihdekatkaisussa ollut potilas pysyvästi eroon päihteistä.

  • Päihdeongelmaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

 • Rakennettu ympäristö

  • Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

   "Kunnalta täytyy hakea lupaa katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen esim. kulttuuritaphtumia varten.

  • Vesihuolto

   Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen.

 • Rakentaminen

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

   Maisematyölupaa voit hakea teknisestä toimistosta.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

   Rakennuksen purkamiseen tarvitset purkamisluvan tai purkamisilmoituksen.

  • Rakennuslupapalvelut

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

   Rakentamiseen tarvutaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Asunnottomien palveluohjaus

   Kunta tarjoaa asunnottomille ja asunnottomuuden uhkaamille henkilöille neuvontaa omista ja muiden palveluista. Asunnottoman tilanne kartoitetaan.

   Kunta tarjoaa asunnottomille ja asunnottomuuden uhkaamille henkilöille neuvontaa, jossa asiakkaan tilanne kartoitetaan kokonaisuutena.

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa sellaisia alle 29-vuotiaita, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella.

   Keiteleen etsivässä nuorisotyössä kartoitetaan 12-29 -vuotiaiden nuorten tilannetta

  • Ikääntyvien palveluohjaus

   Kunnan neuvojat kertovat, mitä eri tuottajien palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella.

   Kunta tarjoaa ikääntyville neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla.

  • Lasten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa neuvontaa alle 13-vuotiaan lapsen perheelle mm. lapsen terveyteen, vammaisuuteen, kaverisuhteisiin tai kouluun liittyvissä ongelmissa.

   Neuvontaa jos alle 13-vuotiaalla lapsella on terveyteen,sairauteen tai vammaisuuteen,perhe- tai kaverisuhteisiin tai koulunkäyntiin liittyviä ongelmia

  • Maahanmuuttajien palveluohjaus

   Kunta tarjoaa maahanmuuttajille neuvontaa mm. kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa.

   Neuvontaa maahanmuuttajille kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, talouteen ja toimeentuloon, opiskeluun ja työllistymiseen.

  • Mielenterveyskuntoutujien palveluohjaus

   Kunta tarjoaa mielenterveyskuntoutujille läheisineen neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa puhelimitse tai kasvotusten.

   Kunta tarjoaa mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.

  • Nuorten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa neuvontaa 13-17-vuotiaan nuoren perheelle mm. tämän sairauteen, vammaisuuteen, perhesuhteisiin tai kouluun liittyvissä ongelmissa.

   Neuvontaa jos 13-17-vuotiaalla nuorella on terveyteen, sairauteen tai vammaisuuteen, perhe- tai kaverisuhteisiin tai koulunkäyntiin liittyviä ongelmia

  • Päihdeongelmaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonta

   Kunta tarjoaa neuvontaa siitä, millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja kunnassa on tarjolla.

  • Sosiaaliasiamies

   Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa.

  • Työttömien palveluohjaus

   Kunta tarjoaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille neuvontaa terveyteen, työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

   Kunta tarjoaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.

  • Vammaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen neuvontaa mm. terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen ja työhön liittyvissä asioissa.

   Kunta tarjoaa vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun, työhön yms. asioissa.

 • Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut

  • Sosiaalihuollon loma- ja virkistystoiminta

   Lomanviettoon voi saada tukea taloudellisin, sosiaalisin tai terveydellisin perustein. Tuettu loma sisältää täysihoidon lomakohteessa.

   Lomanviettoon voi saada tukea taloudellisin, sosiaalisin tai terveydellisin perustein.

  • Sosiaalihuollon päivätoiminta ikääntyneille

   Kunta järjestää vammaisille, ikääntyneille ja muille sosiaalihuollon palveluiden käyttäjille päivätoimintaa, joka tukee itsenäistä selviytymistä.

   Kunta järjestää ikääntyneille sosiaalihuollon palveluiden käyttäjille päivätoimintaa, joka tukee asiakkaan selviytymistä

  • Sosiaalihuollon päivätoiminta vammaisille

   Kunta järjestää vammaisille, ikääntyneille ja muille sosiaalihuollon palveluiden käyttäjille päivätoimintaa, joka tukee itsenäistä selviytymistä.

   Vammaisille, ikääntyneille ja muille sosiaalihuollon palveluiden käyttäjille kunta järjestää päivätoimintaa.

  • Sosiaalinen kuntoutus

   Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä ja edistetään osallisuutta.

   Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistä

  • Tuettu harrastus- ja kerhotoiminta

   Lastensuojelun ja muiden sosiaalipalvelujen asiakas voi saada tukea harrastus- tai kerhotoimintaan ja mahdollisuuden pitkäjänteiseen harrastamiseen.

   Lastensuojelun ja muiden sosiaalipalvelujen asiakas voi saada tukea harrastus- tai kerhotoimintaan.

 • Sosiaalipalvelujen vertais- ja vapaaehtoistoiminta

  • Sosiaalihuollon vertaistukitoiminta

   Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää vertaisryhmätoimintaa. Tavallisesti ryhmään valitaan 4-15 osallistujaa.

   Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää vertaisryhmätoimintaa.

  • Sosiaalihuollon vertaistukitoiminta

   Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää vertaisryhmätoimintaa. Tavallisesti ryhmään valitaan 4-15 osallistujaa.

   Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää vertaisryhmätoimintaa.

  • Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

   Kunta järjestää erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen tukihenkilön tai -perheen. Tukihenkilöt saavat kulukorvauksen ja palkkion.

   Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tukihenkilö tai -perhe.

 • Sosiaalipalvelut

  • Sosiaalipalvelujen tarpeiden selvittäminen

   Kunnan tarjoamien sosiaalipalveluiden asiakkuus aloitetaan palvelutarpeiden selvittämisellä. Palvelutarpeiden muuttuessa tehdään uusi selvitys.

   Kunnan tarjoamien sosiaalipalveluiden asiakkuus aloitetaan palvelutarpeiden selvittämisellä.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteys, kun tarvitaan kiireellistä ja välttämätöntä apua.

 • Taiteet

 • Terveystarkastukset

  • Työttömien terveystarkastukset

   Kunta vastaa työttömien terveystarkastuksista. Terveystarkastusta haluavan tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen.

   Kunta tarjoaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille neuvontaa terveyteen, työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

  • Työttömien terveystarkastukset

   Kunta vastaa työttömien terveystarkastuksista. Terveystarkastusta haluavan tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen.

   Kunta vastaa työttömien terveystarkastuksista. Terveystarkastusta haluavan tulee ottaa terveyskeskukseen.

 • Tienpito

  • Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

   Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, puistojen, istutusten ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

   Katujen, torien, puistojen, istutusten kunnossapito

  • Yksityistieavustukset

   Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

   Maisematyölupaa voit hakea teknisestä toimistosta.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

   Rakennuksen purkamiseen tarvitset purkamisluvan tai purkamisilmoituksen.

  • Rakennuslupapalvelut

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

   Rakentamiseen tarvutaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

 • Tuettu työllistyminen

  • Tuettu työllistäminen

   Tuettu työllistyminen koskee henkilöä, joka vamman, sairauden, kuntoutuksen tai muun syyn vuoksi tarvitsee työllistymiseensä erityistukea kunnalta.

   Tuettu työllistäminen koskee henkilöä, joka vamman, sairauden, kuntoutuksen tai muun syyn vuoksi tarvitsee työllistymiseensä erityistukea kunnalta.

 • Tuotantoeläimet

  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

   Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua.

   Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän loma-ajaksi.

 • Työ ja työttömyys

  • Työ ja elinkeinot

   Työ ja elinkeinopalvelut, yritystuki, hankkeet, elinkeinoasiamies, toimitilat, teollisuustontit.

 • Työllistyjän taloudellinen tukeminen

  • Kuntouttava työtoiminta

   Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta.

 • Työnantajan palvelut

  • Työ ja elinkeinot

   Työ ja elinkeinopalvelut, yritystuki, hankkeet, elinkeinoasiamies, toimitilat, teollisuustontit.

 • Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut

  • Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

   Kunta järjestää välttämättömästi tarvittavat kuljetuspalvelut henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia kykene käyttämään joukkoliikennettä.

   Kunta järjestää välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut henkilölle.

  • Tuettu työllistäminen

   Tuettu työllistyminen koskee henkilöä, joka vamman, sairauden, kuntoutuksen tai muun syyn vuoksi tarvitsee työllistymiseensä erityistukea kunnalta.

   Tuettu työllistäminen koskee henkilöä, joka vamman, sairauden, kuntoutuksen tai muun syyn vuoksi tarvitsee työllistymiseensä erityistukea kunnalta.

  • Vammaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen neuvontaa mm. terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen ja työhön liittyvissä asioissa.

   Kunta tarjoaa vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun, työhön yms. asioissa.

 • Vanhusten palvelut

  • Ikääntyvien palveluohjaus

   Kunnan neuvojat kertovat, mitä eri tuottajien palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella.

   Kunta tarjoaa ikääntyville neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla.

  • Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

   Kunta järjestää välttämättömästi tarvittavat kuljetuspalvelut henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia kykene käyttämään joukkoliikennettä.

   Kunta järjestää välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut henkilölle.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotilat

   Nuorisotiloissa on tarjolla sekä ohjattua että nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

   Keiteleen nuorisotilat

  • Nuorisotyö

   Kunnan nuorisotyötä ovat mm. nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet sekä tieto- ja neuvontapalvelut.

   Nuorisotyöstä vastaa kunta. Nuorisotyötä ovat mm. toimintatilojen tarjoaminen ja harrastusmahdollisuudet.

  • Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

   Kunta myöntää hakemuksesta avustuksia nuoristotyötä tekeville yhdistyksille ja ryhmille.

 • Vesihuolto

  • Talousveden laskutus

   Vesilaitoksen toimittama talousvesi on maksullista. Veden kulutusta mitataan kiinteistökohtaisilla vesimittareilla.

 • Vuokra-asuminen

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat asunnot ovat useimmiten valtion tukemia vuokra-asuntoja.

   Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta.

 • Ympäristö