Kunnan myöntämät avustukset

Yhdistykset, ryhmät ja yksityisetkin voivat hakea yleisavutuksia kunnanhallitukselta ja tapahtuma- ja toiminta-avustuksia sivistyslautakunnalta.

 

KEITELEEN KUNNAN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA KÄYTÄNTEET

Keiteleen kunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha, jolla tuetaan ja luodaan edellytyksiä Keiteleen kunnan strategian erityisesti tavoitteiden Hyvinvoiva kuntalainen sekä Lähidemokratia ja osallisuus edistämiseen.

Määrärahan jakamisesta päättävät kunnanhallitus ja sivistyslautakunta. Avustukset ovat haettavana alkuvuoden aikana.

Yleisavustukset yhdistyksille

Kunnanhallitus myöntää hakemuksesta yleisavustusta keiteleläisille yhdistyksille toiminnan tukemiseen. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon järjestön toiminnan laajuus, osallistumismahdollisuuden avoimuus ja vaikuttavuus.

Toiminta ja tapahtuma-avustukset

Sivistyslautakunta myöntää hakemuksesta toiminta- ja tapahtuma-avustuksia yhdistykselle, ryhmälle tai yksittäiselle henkilölle hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Hakijan nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä. Avustuksen merkittävästä käyttötarkoituksen muuttamisesta tulee sopia etukäteen.

Avustusten myöntäminen perustuu tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Avustuksia jaettaessa arvioidaan kunnan harrastustoiminnan monipuolisuutta, tasa-arvoisuutta, sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämistä.

AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Avustusten haku julkaistaan paikallislehdessä sekä kunnan kotisivuilla.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnantoimiston keskuksessa, kirjastossa ja kunnan kotisivuilla. Hakemukset toimitetaan lomakkeessa olevaan osoitteeseen tai sähköisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Toiminta- ja tapahtuma-avustushakemuksesta on käytävä ilmi hankkeen tai tapahtuman tarkoitus, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä mahdolliset muut tahot joilta on haettu avustusta ko. tarkoitukseen.

AVUSTUSTEN MAKSAMINEN

Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan saajalle.

Yleisavustus maksetaan avustuksen myöntämisen jälkeen hakijan ilmoittamalle tilille.

Myönnetty toiminta- ja tapahtuma-avustus maksetaan hakijan tekemää laskua vastaan toiminnan toteuduttua tai tapahtuman jälkeen.

Maksamisen edellytyksenä on että
A. TOIMINNASTA TAI TAPAHTUMASTA ON TEHTY ILMOITUS
      KUNNAN TAPAHTUMAKALENTERIIN
B.  TOIMINNASTA TAI TAPAHTUMASTA ON TEHTY HYVÄKSYTTY
      SELVITYS (Lasku ja liite 1 jossa tarkempi selvitys)

Jos avustus on huomattava (yli 500 €) voi hakija laskuttaa sen kokonaan jo kun puolet järjestelyistä tai kuluista on toteutunut. Tällöin hakija sitoutuu toimittamaan selvityksen B. Avustus tai osa siitä voidaan periä takaisin.