KOTELO-hanke vahvistaa työllistyvyyttä, osallisuutta ja toimijuutta Nilakan kunnissa


9.1.2020 14:30

Maaseutukunnan Kotelo -hankkeessa vahvistetaan työttömien työikäisten sekä työ- tai kou­lutuspaikkaa vailla olevien nuorten työllistyvyyttä, osallisuutta ja toimijuutta. Samalla etsi­tään ratkaisuja pieniin maaseutukuntiin työllistymisen ja työllistämisen tukemiseksi sekä pal­velujen saatavuuden turvaamiseksi.

Hankkeessa ovat mukana Nilakan kunnat Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto. Kunnissa toimivissa Kotelo-palvelupisteissä tarjotaan matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalve­lua. Palvelupisteissä ohjaajina työskentelevät ammattilaiset toimivat haastavassa tilanteessa olevien ja vaikeasti työllistyvien asiakkaiden tukena koutseina ja kanssamatkaajina.

Kotelo-hankkeessa työllisyyden­hoidon ja sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen haasteita lähestytään nimenomaan pienten kuntien näkökulmasta. Pikkukunnissa toimintaympäristö on monessa suhteessa erilainen kuin isoissa kaupungeissa. Haasteita tuo mm. työmarkkinoiden rajallisuus sekä monien ennen kasvokkain toteutettujen palvelujen korvaaminen nettipalveluilla ja valtakunnallisilla puhelinpalveluilla. Yksi ydinkysymys hankeidean taustalla on se, kuinka syrjäisissä pienissä kunnissa asuville turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus, kun viranomaisten ja mui­den tahojen toimipisteet on keskitetty kaupunkeihin.

Kotelo-hanke on kolmivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Hankkeen ko­konaisrahoitus on 693.000 €, josta ESR:n rahoitusosuus on 554.400 €. Loppuosa rahoituk­sesta tulee mukana olevilta kunnilta. Hanketta hallinnoi Vesannon kunta.

Keiteleellä hankkeessa työskentelee Kotelo-ohjaaja Jutta Hiltunen. Juttaan saa yhteyden puhelimitse 044 282 5586 tai sähköpostilla jutta.hiltunen@keitele.fi

 

kotelo hankkeen liput.jpg