Keitele on mukana uudistamassa lasten, nuorten ja perheiden palveluja

Kärkihanke_kuva.jpg

7.11.2017 15:00

Nyt rakennetaan parhaat palvelut lapsille, nuorille ja perheille


Keitele on mukana uudistamassa lasten, nuorten ja perheiden palveluja osana Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa YHDESSÄ!. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) on hallituksen kärkihanke, joka on osa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Palvelujen uudistamisen tavoitteena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemaansa tietoa, ohjausta, tukea ja hoitoa, helposti saavutettavasti, yhdestä paikasta, oikeaan aikaan, silloin kun he sitä tarvitsevat.  Palvelut kootaan verkostomaisesti toimiviin perhekeskuksiin. Näin varmistetaan tasavertainen palvelujen saavutettavuus kaikille asuinpaikasta riippumatta. Perhekeskuksiin rakennetaan toimiva yhteys sivistys- ja nuorisotoimen sekä erityis- ja perustason palveluiden välille. Perhekeskukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa.

Hyvinvoinnin avain on arjessa

Palveluja uudistetaan siten, että ne entistä paremmin edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja pärjäämistä heidän omassa arjessaan. Tämä tarkoittaa helposti saavutettavissa olevia jalkautuvia palveluja, osallisuuteen ja vertaisuuteen perustuvia avoimia kohtaamispaikkoja sekä kokonaisvaltaista tukea kotona, varhaiskasvatuksessa tai koulussa.

Vanhemmuuden tuki kuuluu kaikille

Palveluissa kiinnitetään erityisesti huomiota vanhemmuuden vahvistamiseen. Sisältöjä suunnitellaan siten, että palveluissa osataan entistä paremmin huomioida myös monimuotoisten perheiden, maahanmuuttajataustaisten perheiden sekä eroa suunnittelevien tai eronneiden perheiden tarpeet.

Lapsen etu on ensisijainen

Palveluja uudistetaan siten, että lapsen edun näkökulma juurtuu arkiseksi osaksi toimintaa. Tavoitteena on, että lapsen äänen kuuleminen ja näkökulman huomioiminen ovat aina perustana kaikelle heidän elämäänsä koskettavalle päätöksenteolle. 

Muutos tehdään yhdessä

Palvelujen uudistaminen koskettaa kaikkia lasten, nuorten ja perheiden palveluja ja palvelujen käyttäjiä. Muutos tehdään eri toimijoiden yhteistyönä. Kunnassa toimintaa ohjaa oma LAPE-työryhmä. Keiteleen kunnan perhekeskusyhdyshenkilöiksi on nimetty varhaiskasvatusjohtaja, vararehtori ja sosiaaliohjaaja. Kunnan ja maakunnan tukena toimii Pohjois-Savon LAPE-ohjelman YHDESSÄ! tiimi, joka muodostuu Pohjois-Savon liiton lisäksi mukana olevien osatoteuttajien palkkaamista työntekijöistä. Pohjois-Savossa kärkihanketta koordinoi LAPE-muutosagentti Minna Rytkönen.

Lapset, nuoret ja perheet mukaan palvelujen uudistamiseen

Parhaat palvelut rakennetaan yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. YHDESSÄ! ohjelmassa perhekeskuksiin suunnitellaan pysyvät rakenteet palveluihin vaikuttamisen mahdollistamiseksi.

Kuntalaiset voivat osallistua palvelujen uudistamiseen jo nyt. Muutosta voi seurata ja siihen vaikuttaa Yhdessä – Pohjois-Savon LAPE Facebook-sivujen ja loppuvuodesta uudistettavien LAPEn nettisivujen http://www.pohjoissavo2019.fi/sote-uudistus/sote-uudistus/karkihankkeet/lape.html välityksellä sekä kunnassa järjestettävissä tilaisuuksissa. Asukkaat voivat olla yhteydessä myös suoraan kunnan tai maakunnan LAPE toimijoihin.

Lisätietoja

Keiteleen PEKE-yhdyshenkilöt:
Varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Hokkanen, p. 0400 969 587, kaisa.hokkanen@keitele.fi
Vararehtori Nina Toikkanen, p. 040 489 4210, nina.toikkanen@keitele.fi
Sosiaaliohjaaja Sofia Käyhty, p. 040 724 1975, sofia.kayhty@keitele.fi

Minna Rytkönen, LAPE-muutosagentti, p. 044 714267, minna.rytkonen@pohjois-savo.fi

Minna Tihinen, YHDESSÄ! muutospäällikkö, p. 044 714 2639, minna.tihinen@pohjois-savo.fi