Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi 1.4.2019 mennessä.


4.2.2019 7:00

Keiteleen kunnan rakennusvalvonta muistuttaa laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista.

Lain mukaisesti tehty rakenteiden arviointi on tehtävä viimeistään 1.4.2019 mennessä.


Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015) on ollut voimassa 1.4.2015 lähtien. Laki on velvoittanut laajarunkoisen rakennuksen omistajaa huolehtimaan rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden arvioinnista. Asiantuntijan on arvioitava, onko rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisissä rakenteissa vikoja tai puutteita, jotka voivat johtaa rakennuksen tai sen osan sortumiseen.


Lakia sovelletaan ennen ko. lain voimaantuloa rakennusluvan saaneisiin laajarunkoisiin rakennuksiin, joita käytetään rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen taikka eläinsuojana, ja joka lisäksi täyttää seuraavat tunnusmerkit:
1) rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on vähintään 1 000 neliömetriä; ja
2) rakennuksen kattokannattajat ovat:
    a) tehdasvalmisteiset ja niiden jänneväli on vähintään 18 metriä; tai
    b) paikalla valmistetut ja niiden jänneväli on vähintään 15 metriä.

Lakia sovelletaan lisäksi ennen tämän lain voimaantuloa rakennusluvan saaneeseen maneesiin, jonka paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli on vähintään 15 metriä tai tehtaassa valmistettujen kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä. 


Lakia ei sovelleta rakennuksiin, joiden kantavia rakenteita koskevien rakennesuunnitelmien ja kantavien rakenteiden toteutuksen vaatimustenmukaisuus on rakennuslupavaiheessa tai rakennustyönaikaisen valvonnan aikana tai vapaaehtoisesti ennen tämän lain voimaantuloa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa erityismenettelyssä tai ulkopuolisessa tarkastuksessa taikka muussa vastaavassa tämän lain arviointia koskevat vaatimukset täyttävässä menettelyssä osoitettu.


Arviointi on tullut teettää pätevällä asiantuntijalla, jonka on tullut osoittaa omistajalle kelpoisuutensa arviointitehtävään. Asiantuntijan on tullut antaa rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista.


Keiteleen kunnan rakennusvalvonta ei valvo lain toteutumista tai muistuta erikseen lain asettamista velvollisuuksista, mutta voi vaatia arviointitodistusta sekä ajantasaista käyttö- ja huolto-ohjetta esitettäväksi.


Lakiteksti löytyy mm. Finlexin palvelusta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150300


Tiedostot