Keiteleen kuntastrategian päivittäminen hyväksyttiin valtuustossa


7.11.2023 15:30

Kuntastrategialla valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Edellisen kerran kuntastrategiaa on tarkasteltu vuonna 2020. Laajat toimintaympäristön muutokset aiheuttivat päivittämistarpeen ja nyt strategia päivitettiin vuosille 2024-2026.

Keiteleen kuntastrategia 2024-2026

Visio: Keitele – puussa sen salaisuus

Missio: Aja, souda, kävele – aina kutsuu Keitele!

Arvot: Rohkeus, luovuus, inhimillisyys

Painopisteiksi on valittu kuntalainen, elinvoima ja kestävyys. Toimenpiteitä näihin ovat mm.

- takaamme hyvät peruspalvelut ja turvallisen elinympäristön
- mahdollistamme monipuolisen vapaa-ajan
- edistämme positiivista kuntakuvaa
- tuemme monimuotoista yrittäjyyttä ja työpaikkojen monipuolistumista
- hyödynnämme puun mahdollisuuksia
- toimintamme perustuu jatkuvuuteen

Toimenpiteiden toteutumista seurataan erilaisilla talouden ja toiminnan mittareilla, tehdyillä kyselyillä sekä valtakunnallisilla mittareilla, joita saadaan esimerkiksi hyvinvointikertomuksesta ja TEA-viisarista. Kuntastrategia otetaan vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laatimisen pohjaksi. Suunnittelussa huomioidaan kunnan poikkihallinnollinen ajattelu ja mahdollisesti talousarvioon erikseen otetut teemavuodet.

Valtuusto hyväksyi Keiteleen kuntastrategian päivittämisen vuosille 2024-2026 kokouksessaan 6.11.2023 (§ 159). Kevään 2023 aikana strategiaa työstettiin työpajatyöskentelyillä sekä vaikuttamistoimielinten kanssa käydyin lähetekeskusteluin. Kuntalaisilla oli mahdollisuus vastata strategiasta tehtyyn kyselyyn.

Tutustu: www.keitele.fi/kuntastrategia