Pohjois-Savon maakunnan kuntien lastensuojelun avohuollon palvelut (285754) -tarjouspyyntö on nyt Hilmassa!


16.11.2020 13:23

Sansia Oy pyytää tarjouksia Pohjois-Savon maakunnan kuntien lastensuojelun avohuollon palvelujen yhteishankinnasta. Hankinta on jaettu tilaajakohtaisesti kolmeentoista (13) osa-alueeseen, joissa jokaisessa on tarjottavana seuraavat hankinnan kohteena olevat palvelut vyöhykkeittäin:

1. Erityisen tuen perhetyö
2. Tehostettu perhetyö / vaativan tason tuki
3. Tehostettu perhetyö / erityisen vaativan tason tuki
4. Erityisen tuen palvelu
5. Perhetyön yksilötyöskentely alle 18-vuotiaat
6. Jälkihuollon yksilötyöskentely 18-24-vuotiaat
 
Laitosperhekuntoutus on kuntakohtaisten osien lisäksi omana osanaan.
 
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Mikäli tarjoaja jättää tarjouksen useasta eri yksiköstä, tulee hänen tehdä jokaisesta yksiköstä oma tarjous. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan kaikki hyväksytyn tarjouksen jättäneet toimittajat. Kukin palvelu on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevissa palvelukuvauksissa (liitteet 5-10).
 
Tarjous tulee jättää 10.12.2020 kello 12.00 mennessä Hilmassa.
 
Lisätietokysymykset on lähetettävä 25.11.2020 kello 12.00 mennessä.
 
Lisätiedot: 

Hankinnasta voi esittää lisätietokysymyksiä tarjousaikana. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelut-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoaja on velvollinen huolellisesti tutustumaan kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin ennen tarjouksen jättämistä sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta anatessaan. Hankitayksikkö ei vastaa muilla kuin tässä kappaleessa "Lisätiedot" ilmoitetulla tavalla esitettyihin kysymyksiin tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takaamiseksi.