Kunnallinen lisä
Kuntalisän myöntämisperusteet
Keiteleen kunnassa myönnetään kuntalisää keiteleläisille toimijoille, jotka palkkaavat keiteleläisen yli 300 päivää työttömänä olleen työmarkkinatukea tai perustoimeentulotukea saavan pitkäaikaistyöttömän. Kuntalisää myönnetään harkinnanvaraisesti käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen puitteissa. Kuntalisää voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen. Kuntalisän myöntämisedellytyksiä tarkastetaan vuosittain ja jos työttömyysturvalakiin tulee muutoksia, muutetaan myös ohjeistusta.

Kuntalisää myönnetään Te-toimiston palkkatukipäätöksen voimassaoloajalle, kuitenkin enintään 12:ta kuukaudeksi kerrallaan. Kuntalisän suuruus määräytyy työllistetyn henkilön saaman palkan ja palkkatuen mukaan siten, ettei palkkatuen ja kuntalisän yhteenlaskettu määrä ylitä työllistetystä työnantajalle aiheutuvia palkkakuluja, joihin lasketaan mukaan myös työnantajamaksut. Kuntalisän määrä on kuitenkin enintään 400 euroa kuukaudessa, jos työaika on 65%.

Kuntalisän myöntämiseksi edellytetään, että työllistettävän työaika on vähintään 65 %:a ja työllistettävälle henkilölle maksetaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Kuntalisän hakeminen ja päätöksenteko
Kuntalisää haetaan kuntalisälomakkeella: kuntalisä_hakemuslomake.pdf. Hakemuslomakkeeseen liitetään kopio palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta. Tukea on haettava viimeistään 3 kk työsuhteen alkamisen jälkeen.

Kuntalisä on tarkoitettu työllistettävän palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin. Kuntalisän vastaanottava toimija sitoutuu ilmoittamaan kuntaan välittömästi, jos työsuhde katkeaa.

Kuntalisän maksamisesta päättää hallintojohtaja.
Yhteystiedot

Airi Kinnunen

hallintojohtaja