Kunnassa avoinna
 • 26.11.2021 13:05

  Keiteleen kunta hakee sijaista varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään alle kolme-vuotiaiden lasten ryhmään.

  Keiteleen varhaiskasvatuksessa työskentelee yhteisöllinen joukko positiivista pedagogiikkaa käyttäviä työntekijöitä. Vuorohoitopäiväkoti Ankkurinappi tarjoaa laadukasta, lapsen osallisuutta vahvistavaa pedagogista toimintaa kauniin luonnon ympäröimänä Nilakka järven rannalla. Varhaiskasvatuksen työntekijät saavat toteuttaa työssään vahvuuksiaan kehittäen päiväkodin toimintaa. Päiväkotimme tunnetaan sensitiivisestä lapsen kohtaamisesta, luontokasvatuksesta, Lapset Puheeksi-menetelmän käytöstä sekä vahvasta yhteisöllisestä ilmapiiristä. Meidän päiväkoti on tiivis työyhteisö, jossa tiimiapu on huippua!

  Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tai lastenohjaajan tutkinto.

  Hakemukset tulee toimittaa 13.12.2021 klo 9.00 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 398239). Haastattelut tehtävään järjestetään etänä 14.12.2021 ja siihen kutsutaan erikseen.

  Vakanssia täytettäessä käytetään 1,5 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää haastattelussa.

 • 24.11.2021 16:00

  Keiteleen kunnan Iäkkäiden palveluissa on haettavana sairaanhoitajan toimi 1.1.2022 alkaen.

  Palvelualueella (johon sisältyvät kotipalvelu, kotisairaanhoito, asumispalvelut) toteutetaan vastuuhoitajuutta ja moniammatillista tiimityöskentelyä. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti iäkkäitä, vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Sairaanhoitajan työ on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sisältäen perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä ja tarvittavista tukipalveluista huolehtimista. Työ on monipuolista ja mahdollistaa ammattitaidon laaja-alaisen hyödyntämisen ja itsenäisen työskentelyn. Sairaanhoitaja toimii tiimin sairaanhoidollisena asiantuntijana ja tukee tiimin lähihoitajia. Sairaanhoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaiden hoitoa yhdessä tiimin sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

  Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, reipasta työotetta sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa. Edellytämme ajokorttia ja auton käyttömahdollisuutta tehtävän liikkuvan luonteen vuoksi sekä mahdollisuutta tarvittaessa tehdä 2-vuorotyötä (jaksotyö).

  Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukaista laillistusta Suomessa. Työsuhteessa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakuaika päättyy 8.12.2021.

  Hakijat valitaan 13.12.2021 järjestettävään haastatteluun sähköisen hakemuksen perusteella. Haastattelussa tarkastetaan opinto- ja työtodistukset.

 • 24.11.2021 15:00

  Oletko sinä haasteellisesta ja monipuolisesta hoivatyöstä kiinnostunut lähihoitaja, jolle asiakkaan hyvinvointi on sydämen asia?
  Etsimme reippaita ja positiivisia lähihoitajia iäkkäiden palveluihin eri mittaisiin sijaisuuksiin kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen asumispalveluun.

  Iäkkäiden palveluissa lähihoitajat työskentelevät moniammatillisessa työyhteisössä. Työhön kuuluu asiakkaiden hoivan/hoidon lisäksi toimintakyvyn tukemista, hoidon suunnittelua ja arviointia. Työ on itsenäistä, monipuolista ja tiimin tuella tapahtuvaa.
  Tarjoamme
  - innovatiivisen ja joustavan työtiimin
  - mahdollisuuden hyödyntää taitojasi moniammatillisessa työympäristössä
  - mahdollisuuden kehittyä työssäsi
  Arvostamme
  - innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön
  - asiakaslähtöisyyttä, hyviä sosiaalisia taitoja sekä iloista ja reipasta työasennetta
  - kokemusta/osaamista vanhustyöstä
  Odotamme
  - joustavuutta ja muutosvalmiutta
  - työn kehittämishalukkuutta
  Edellytämme
  - lähihoitajan tutkintoa ja rekisteröitymistä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
  -mahdollisuutta tehdä vuorotyötä (jaksotyö).

  Sinulla on lähihoitajatutkinnon lisäksi suoritettuna LOVe-lääkehoitotentit (mahdollistamme tenttien suorittamisen työsuhteen alussa) ja tartuntatautilain mukainen rokotussuoja. Huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevat lähihoitajaopiskelijat, joille mahdollistamme rajoitetun lääkeluvan suorittamisen.

  Alkuperäiset todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa, jonne kutsutaan erikseen. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

  Hakemukset pyydetään lähettämään Kuntareryn kautta, työavain 397647.

 • 24.11.2021 14:00

  Keiteleen kunnan Iäkkäiden palveluissa on haettavana fysioterapeutin toimi 1.1.2022 alkaen. Etsimme joukkoomme aktiivista ammattilaista, jolla on osaamista ja/tai kiinnostusta geriatriseen kuntoutukseen. Työ on monipuolista päivätyötä ja sisältää kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaiden yksilö- ja ryhmäterapian suunnittelua ja toteutusta eri menetelmiä hyödyntäen, apuvälinetarpeen arviointia ja käytön opastusta. Fysioterapeutti tukee ja ohjaa asiakasta, hänen lähipiiriään sekä hoitohenkilöstöä omatoimisuuden, liikuntakyvyn ja toimintakyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä. Fysioterapeutti toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä. Keiteleen kunnassa tuetaan iäkkäiden kotona asumista myös testamenttivaroin yhteistyössä paikallisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Fysioterapeutin työaika kohdentuu osittain testamenttihankkeen toimintoihin. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, reipasta työotetta sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa. Hakuaika päättyy 8.12.2021. Haastattelut järjestetään 13.12.2021.

  Kelpoisuusvaatimuksena on fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukaista laillistusta Suomessa. Suositamme myös tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaista rokotussuojaa. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 • 24.11.2021 14:00

  Oletko sinä haasteellisesta ja monipuolisesta hoivatyöstä kiinnostunut lähihoitaja, jolle asiakkaan hyvinvointi on sydämen asia?
  Etsimme reipasta ja positiivista lähihoitajaa iäkkäiden palveluihin kotihoidon tiimiin. Työsuhde on määräaikainen sijaisuus 1.1. - 31.12.2022.

  Iäkkäiden palveluissa lähihoitajat työskentelevät moniammatillisessa työyhteisössä. Työhön kuuluu asiakkaiden hoivan/hoidon lisäksi toimintakyvyn tukemista, hoidon suunnittelua ja arviointia. Työ on itsenäistä, monipuolista ja tiimin tuella tapahtuvaa.
  Tarjoamme
  - innovatiivisen ja joustavan työtiimin
  - mahdollisuuden hyödyntää taitojasi moniammatillisessa työympäristössä
  - mahdollisuuden kehittyä työssäsi
  Arvostamme
  - innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön
  - asiakaslähtöisyyttä, hyviä sosiaalisia taitoja sekä iloista ja reipasta työasennetta.
  - kokemusta/osaamista vanhustyöstä.
  Odotamme
  - joustavuutta ja muutosvalmiutta
  - työn kehittämishalukkuutta
  Edellytämme
  - lähihoitajan tutkintoa ja rekisteröitymistä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
  -mahdollisuutta tehdä vuorotyötä (jaksotyö).

  Hakuaika päättyy 8.12.2021 ja haastattelut järjestetään 13.12.2021. Alkuperäiset todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa, jonne kutsutaan erikseen. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

  Hakemukset pyydetään lähettämään Kuntareryn kautta, työavain 397599

 • 8.11.2021 13:01

  Keiteleen kunnassa on haettavana koulukuraattorin (SIV 60) vakanssi.

  Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon kunnat muodostavat ns. Nilakan kuntien alueen. Alueen asukasmäärä on yhteensä noin 11000. Toiminnassa keskeistä on yhteistyö perheneuvolan, koulukuraattorin, lastensuojelun ja kouluterveydenhuollon kesken. Perheneuvola- ja koulukuraattoritoiminnan palvelut toimivat lähipalveluna jokaisella paikkakunnalla. Keiteleen kunnan palkkaama koulukuraattori toimii Keiteleen, Tervon ja Vesannon alueella (n. 400 oppilasta).

  Koulukuraattorin toimen kelpoisuusehto: Kuraattorina voi toimia vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä. Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin palveluja, joka on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu ammattihenkilö, sekä psykologin palveluja. (Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta § 7).

  Palkkaus on KVTES:n mukainen. Vakanssia täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 1.12.2021 klo 9 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 393729).

  Toimen täyttöön liittyvät haastattelut järjestetään 7.-8.12.2021 ja niihin kutsutaan erikseen.

  Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen vaalin vahvistamista viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.

  Keiteleen kunta TE-Livessä 18.8.2021: https://youtu.be/3mFSrBpVhSk