Etsivä nuorisotyö

Etsivässä nuorisotyössä tavoitteena on kartoittaa erilaisin tavoin haasteellisessa elämäntilanteessa olevan 12-29 -vuotiaan nuoren tilannetta ja tehdä yhdessä nuoren kanssa suunnitelmia tulevaisuuteen. Etsivässä työssä nuorta ohjataan hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti ja etsitään yhdessä erilaisia polkuja kohti koulutusta, työelämää tai muuta tavoitetta.

Huoli nuoren tilanteesta voi herätä esimerkiksi, jos hän jää ilman koulutuspaikkaa tai työtä, hänellä on vaikeuksia suoriutua opinnoissaan tai hänen opintonsa tai asepalveluksensa uhkaa keskeytyä, hänellä on ongelmia toimeentulon tai ihmissuhteiden kanssa tai esimerkiksi terveydellisiä ongelmia, jotka haittaavat hänen etenemistään.

Etsivän nuorisotyön työmuotoja ovat esimerkiksi ohjauskeskustelut, opiskelupaikan ja työpaikan hakemisessa avustaminen, toimeentuloon liittyvien asioiden hoitamisessa auttaminen, tutustumisvierailut esimerkiksi oppilaitoksiin ja virastoihin sekä retket ja harrastamiseen kannustaminen.

Etsivässä nuorisotyössä tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös vanhempien ja muiden nuoren verkostojen kanssa ja autetaan edelleen rakentamaan nuorelle tukiverkostoa. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista ja ilmaista. Etsivä nuorisotyöntekijä pitää yhteyttä nuoreen sovitulla tavalla ja tapaa nuorta nuoren toivomassa paikassa, esimerkiksi toimistolla, nuoren kotona tai vaikka lenkillä.

Toimi näin

Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä nuori itse, nuoren perheenjäsen, sukulainen tai vaikka kaveri.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

Tausta ja lainsäädäntö

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka työntekijöiden tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

Etsivässä nuorisotyössä toimitaan nuoren ehdoilla, jotta tämä löytäisi vastauksia kysymyksiinsä ja saavuttaisi tarvitsemansa palvelut.

Kunnat järjestävät etsivää nuorisotyötä, tai ne voivat hankkia palvelun esimerkiksi järjestöiltä. Laki velvoittaa esimerkiksi koulut ja puolustusvoimat ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle, jos alle 29-vuotias keskeyttää koulunsa tai asepalveluksensa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Yhteystiedot

Veera Pääkkö

nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivä nuorisotyö Facebookissa

Etsivä nuorisotyö Instagramissa

 

Nuorten palvelukartta

Tämä nuorten sähköinen palvelukartta on koottu nuoria koskettavien aihealueiden paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista palveluista. Kartta ohjaa linkeillä erilaisille sivustoille, joilta toivottavasti löytyy apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin, sekä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.