Haja-asutuksen jätevedet

Jätevesiin päätyvät kaikki taloudessa viemäriin laitettavat aineet ja ympäristöön joutuessaan nämä aineet aiheuttavat pilaantumisriskin. Jätevesikuormitukselle erittäin herkkiä ovat vesistöjen lähialueet sekä pohjavesialueet. Toimiva jätevesijärjestelmä mahdollistaa viihtyisän ja terveellisen asumisen, sillä sen ansiosta kaivovesi pysyy puhtaana ja lähivesistöjen sekä pohjaveden kuormitus vähenee.

Ympäristönsuojelulain mukaisesti jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöllä on oltava sen käyttöön ja olosuhteisiin soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Jätevesijärjestelmien uudistaminen koskee jätevesiä tuottavia kiinteistöjä, joita ei ole liitetty viemäriverkostoon ja joiden jätevesijärjestelmä ei täytä puhdistusvaatimuksia. Alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sekä pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä ennen vuotta 2004 rakennetut jätevesijärjestelmät tuli remontoida asetuksen vaatimusten mukaisiksi 31.10.2019 mennessä.  Kiinteistön jätevesiä ei tarvitse puhdistaa, jos syntyvän jäteveden määrä on vähäistä eli kiinteistöllä on kantovesi ja jos käytössä ei ole vesikäymälää. Tässä tapauksessa vähäiset jätevesimäärät voidaan johtaa hallitusti maahan. Käsittelyvaatimuksista voidaan poiketa myös, jos vakituisen asuinkiinteistön omistaja on syntynyt ennen 9.3.1943.

Puhdistusvaatimukset saavutetaan helpoiten pesu- ja käymälävesien erilliskäsittelyllä.  Suurin osa bakteereista on ulosteissa sekä virtsassa, joten pesuvesistä jää puhdistettavaksi vain vesistöissä happea kuluttavia orgaanisia aineita. Kuivakäymälän käytöllä saadaan hyödynnettyä käymäläjätteen ravinteet kompostoinnin jälkeen lannoitteena omassa pihassa.

 

Lisää tietoa jätevesien käsittelystä ja jätevesijärjestelmistä löytyy osoitteesta:
Jätevesiopas:
https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/
Kiinteistön omistajalle:
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely/Kiinteiston_omistajalle
Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistön haltijaa jätevesijärjestelmän valinnassa :
Kiinteistön jätevesien käsittely > Vesihuoltotulkki (ymparisto.fi)