Ympäristönsuojelun luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristölupa


Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä kiven louhinta ja murskaus. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Ympäristöluvan tarve ja lupamenettely on säädetty ympäristönsuojelulaissa ja tarkentavat määräykset on annettu ympäristönsuojeluasetuksessa.

 

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja kotitarveotto

Maa-aineslain (555/1981) 4 § mukainen lupa tulee saada kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi.

Yli 500 m3:n kotitarveotosta on ilmoitettava siihen kuntaan, mistä maa-aineksia otetaan tai on otettu. Ilmoituksessa on esitettävä tiedot ottamisalueen laajuudesta ja ainesten käyttötarkoituksesta. Ilmoitukseen on liitettävä kartta. Maa-ainesten myyminen tai luovuttaminen toiselle vaatii aina maa-ainesluvan.

Ilmoitusmenettely

Eläinsuojille ja eräille muille toiminnoille säädetty ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely. Yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja se koskee mm. suurta osaa eläinsuojista, kemikaalivarastoista, elintarviketeollisuuden laitoksista, sahoista ja liikennevarikoista sekä vähäisiä ampumaratoja.

Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

 

Rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista sekä kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnot. Rekisteröinti-ilmoitus tehdään viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.

 

Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Lisätietoja sekä meluilmoituslomake ympäristöhallinnon sivulla.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

 

Aumausilmoitus ja ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Ns. nitraattiasetuksen (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014) mukaan lannan varastoinnista aumassa sekä lannan poikkeuksellisesta levitysajasta tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Aumausilmoitus on tehtävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lannan levittämisestä poikkeustilanteissa on ilmoitettava lokakuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle

 

Ruoppaus on ilmoituksen- ja/tai luvanvaraista

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI). Lisätietoja https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesistojen_kunnostus/rantojen_kunnostus/rannan_ruoppaus

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista voi hakea poikkeamista. Poikkeamista ei voi saada, jos jätevesistä aiheutuva ympäristökuormitus on suuri. Poikkeamisharkinnassa otetaan huomioon kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella, kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä tai sosiaaliset suoritusesteet. Hakemuksen käsittely on maksullinen. Poikkeamisen voi saada enintään viideksi vuodeksi. Hakemusten käsittely aloitetaan siirtymäajan 31.10.2019 jälkeen. Lisätietoa https://www.tervo.fi/-/alousjatevesien-kasittelyvaatimuksista-poikkeaminen