Keiteleen kunnassa on voimassa 2.2.2012 voimaan tulleet ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä laatimalla ja hyväksymällä kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kuntalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä.