Tiedote kemikaalien käsittelyä koskevista ympäristönsuojelumääräyksistä

Keiteleen kunnassa 2.2.2012 voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti öljyjen, polttoaineiden ja kemikaalien varastointipaikat sekä tankkaus- ja täyttöpaikat on muutettava alla esitettyjen määräysten mukaisiksi 1.1.2021 mennessä.

Maanpäällinen yksivaippainen kiinteä tai siirrettävä öljy-, polttoaine- ja muu kemikaalisäiliö, säilökontti tai nestemäisen kemikaalin astiavarasto on sijoitettava tiiviille, vettä ja kemikaalia läpäisemättömälle alustalle siten, ettei kemikaali pääse valumaan maaperään, vesistöön tai viemäriin. Mahdolliset vuodot on pystyttävä keräämään talteen. Määräys ei koske alkuperäispakkauksessa säilytettävän säilörehun valmistuksessa käytettävän kemikaalin varastointia.

Sisätiloissa oleva nestemäisten kemikaalien varastotilan on oltava sellainen, että kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään on estetty. Suoja-allas tai kynnys tai muu vastaava rakenne on mitoitettava vähintään suurimman varastoitavan kemikaalisäiliön tilavuuden mukaiseksi. Varastotilan lattiapinnoitteen on kestettävä kemikaalin vaikutusta.

Kemikaalin käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava nopeasti käyttöönotettavissa ja riittävästi imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.

Pysyvässä käytössä olevan polttonesteen tankkaus- ja täyttöpaikan on oltava päällystetty tiiviillä, polttonestettä läpäisemättömällä pinnoitteella tai suojakalvolla. Mahdolliset vuodot on pystyttävä keräämään talteen. Määräys ei koske venesatamien laitureilla sijaitsevia tankkauspaikkoja eikä kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden täyttöpaikkoja. Polttoainesäiliöt tulee varustaa lapon- sekä ylitäytönestolla.

Lisäksi pohjavesialueella öljyä, polttoainetta ja nestemäistä kemikaalia ei saa varastoida maanalaisessa säiliössä. Maanpäällisen säiliön tulee olla kaksivaippainen tai katetussa suoja-altaassa oleva yksivaippainen säiliö. Pohjavesialueilla sijaitsevat ympäristönsuojelumääräysten voimaan tullessa käytössä olevat maanalaiset säiliöt on poistettava käytöstä sekä maanpäälliset säiliöt sekä tankkaus- ja täyttöpaikat muutettava määräysten mukaisiksi 1.1.2021 mennessä.

Muilla alueilla ympäristönsuojelumääräysten voimaantullessa käytössä olevat varastointipaikat sekä pysyvässä käytössä olevat tankkaus- ja täyttöpaikat on muutettava määräysten mukaisiksi 1.1.2021 mennessä. Maanalaiset öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkistuttaa vähintään joka kymmenes vuosi. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastaja.

Öljy- ja kemikaalisäiliöt on purettava ja poistettava välittömästi sen jälkeen, kun niiden käyttö päättyy. Säiliöt on puhdistettava poistamisen yhteydessä. Puhdistamisen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä taho. Puhdistusta koskeva todistus on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteiden öljy- ja kemikaalisäiliöiden poistosta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään viikkoa ennen säiliön poistamista. Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineelle. Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava.

Tarvittaessa ympäristönsuojelumääräyksistä voi hakea poikkeusta kuten jatkoaikaa säiliön tai suojausten muutostöille. Hakemukset käsitellään siirtymäajan päätyttyä vuonna 2021 ja käsittelystä peritään taksan mukainen maksu, joka on tällä hetkellä 110 euroa. Hakijan tulee mahdollisesta poikkeamispäätöksestä huolimatta pystyä estämään hyväksyttävällä tavalla ympäristön pilaantuminen.

 

Keiteleen, Tervon ja Vesannon ympäristölautakunta

keitele@keitele.fi

Laituritie 1   72600  KEITELE