Ympäristönsuojelu
 

1.1.2019 alusta lukien Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta: Nilakan ympäristölautakunta.

Ympäristönsuojelulainsäädännön tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia, parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Lainsäädännön mukaisiin tehtäviin kuuluu ympäristölupien käsittely, melua ja tärinää koskevien ilmoitusten käsittely, koeluontoisesta toiminnasta päättäminen, poikkeuksellisissa tilanteissa tehtävät päätökset sekä muut lainsäädännön nojalla annetut tehtävät. Ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvat myös maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät.

Nilakan ympäristölautakunta

Laituritie 1, PL 14, 72601 KEITELE
keitele@keitele.fi

Yhteystiedot:

Johanna Tuomainen

Ympäristönsuojelutarkastaja

puh. 044 7499 322

johanna.tuomainen@tervo.fi

 

 

Yhteystiedot

Elisa-Maria Heikkinen

ma. ympäristönsuojelutarkastaja

Johanna Tuomainen

Ympäristönsuojelutarkastaja