Ympäristönsuojelu
 

1.1.2019 alusta lukien Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta: Nilakan ympäristölautakunta.

Ympäristönsuojelulainsäädännön tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia, parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.
 
Lainsäädännön mukaisiin tehtäviin kuuluu ympäristölupien käsittely, melua ja tärinää koskevien ilmoitusten käsittely, koeluontoisesta toiminnasta päättäminen, poikkeuksellisissa tilanteissa tehtävät päätökset sekä muut lainsäädännön nojalla annetut tehtävät. Ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvat myös maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät.
 
Nilakan ympäristölautakunta
Laituritie 1, PL 14, 72601 KEITELE keitele@keitele.fi

 

Yhteystiedot:
Elisa-Maria Heikkinen
ympäristönsuojelutarkastaja
puh. 044 7499 322
elisa-maria.heikkinen@tervo.fi