Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Keiteleen kunnalle.

Tietopyynnön tekeminen

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 8 §). Kunnan asiakirjat ovat pääosin julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Tietopyynnön toimittaminen
Keiteleen kunnalle osoitetun tietopyynnön voit tehdä www.keitele.fi/tietosuoja sivulta löytyvillä lomakkeilla. Toimita lomake kunnan neuvontaan/kirjaamoon, joka toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos kirjaamo vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla. Tulostettava tietopyyntölomake löytyy myös tämän sivun lomakkeista.

Kirjaamon yhteystiedot:
Sähköposti: keitele@keitele.fi (ethän lähetä henkilötietoja tavallisella sähköpostilla) Turvasähköposti: Lähetä turvapostia hallintoon 
Puhelin: 017 273 100 (vaihde)
Postiosoite: Keiteleen kunta; PL 14, 72601 Keitele

Tietopyyntö voidaan jättää myös kunnanviraston neuvontaan aukioloaikojen puitteissa ma 9-15.30, ti-pe 9-15 (Laituritie 1).

Asiakirjojen antamisesta päättävä viranomainen

Julkisuuslain 14 §:n mukaan asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Keiteleen kunnan hallintosäännön mukaan toimialan johtava viranhaltija päättää julkisten asiakirjojen antamisesta omalla toimialallaan.

Tietoaineistot

Keiteleen kunnalla on hallussaan tietoaineistoja ja asiakirjoja seuraavilla toimialoilla:

Hallintotoimi
Yleishallinnossa käsitellään

  • kokousasiakirjoja sekä hallinnon järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä tietoja.
  • kunnan tietoturvaa, digitalisointia, tietojärjestelmiä ja sähköisiä palveluita koskevia tietoja.
  • viestintään, palveluihin, osallisuuteen ja tapahtumien järjestämiseen liittyviä tietoja.

Henkilöstöhallinnossa käsitellään

  • työntekijöitä ja palvelussuhdetta koskevia tietoja, henkilöstötilastoja,
  • luottamushenkilöiden palkkioita.

Taloushallinnossa käsitellään

  • kunnan talouteen, verotukseen ja investointeihin liittyviä tietoja. 

Elinkeinopalveluissa käistellään

  • yrityksiin ja yhteisöihin liittyviä tietoja.
  • kehittämishankkeisiin liittyviä tietoja.

Rakennusvalvonnan keskeisiä tietoja ovat rakennusten pääpiirustukset, rakenne- ja erityissuunnitelmat, lupahakemukset ja -päätökset ja katselmuspöytäkirjat.

Ympäristönsuojelun keskeisiä tietoja ovat kolmen kunnan (Tervo, Vesanto, Keitele) maa-aines- ja ympäristölupiin ja –tarkastuksiin liittyvät tiedot.

Sivistystoimi
Sivistystoimessa käsitellään kokousasiakirjoja, henkilöstön rekrytointi- ja palkkausasioita sekä päätöksiä, talouteen ja laskutukseen liittyviä tietoja, kehittämishankkeisiin liittyviä asiakirjoja, yhdistys- ja järjestöavustuksia, tilastoja ja raportteja.

Varhaiskasvatuksessa käsitellään lapsi- ja perheasioihin liittyviä tietoja ja suunnitelmia, tilastoja ja raportteja.

Opetuspalveluissa käsitellään opettaja-, opetus-, ja oppilastietoja: kuten rekisteritietoja, todistuksia, opiskeluun liittyviä pedagogisia asiakirjoja, päätöksiä, valintoja, tilastoja ja raportteja.

Vapaa-aikapalveluissa käsitellään liikunta-, nuoriso- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden järjestämiseen liittyviä tietoja sekä tilastoja ja raportteja.

Jokaisella toimialalla on oma osionsa Keiteleen kunnan verkkosivustolla. Autamme tiedonhaussa, jos sivuston käyttö tai asiakirjojen haku tuntuu haastavalta. Henkilötietojen käsittelystä on tietoa sivulla keitele.fi/tietosuoja.

Lomakkeet