Valmistelu

Normaalissa valmistelussa kunnan asiat etenevät viranhaltijavalmistelusta lautakunnan ja kunnanhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi. Valmisteluvaiheessa tehdään laajaa yhteistyötä eri viranomaisten ja asianosaisten kanssa. Asian luonteesta riippuu, mikä taho tekee asiassa lopullisen päätöksen. Merkittävä osa kunnan päätöksistä syntyykin kunnanhallituksessa, lautakunnissa ja viranhaltijapäätöksinä, joille valtuusto on siirtänyt päätösvaltaansa.

Keiteleellä valmistelutyöstä vastaavat johtavat viranhaltijat. Valmistelua koordinoidaan kunnan johtoryhmässä, johon kuuluvat kunnanjohtajan lisäksi toimialajohtajat ja elinkeinoasiamies. Henkilöstöä koskevissa asioissa merkittävä valmisteluvastuu on henkilöstön yhteistoimintaryhmällä. Yhteistoimintaryhmä koostuu henkilöstön ja kunnanhallituksen edustajista ja johtavista viranhaltijoista.