Oppilaanohjaus.jpg

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaaja auttaa ja neuvoo koulunkäyntiin, opiskeluun ja jatko-opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

  1. -6. luokilla oppilaanohjausta annetaan eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä.
  2. -9. luokilla oppilaanohjauksen keskeisistä sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille:

• Oppiminen ja opiskelu

• Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

• Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot

• Työelämään tutustuminen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämän tutustumisjaksoilla (TET)

• Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen

Ohjausmuotoina ovat henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Huoltajalla on mahdollisuus keskustella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä yhteisissä tapaamisissa.

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Yhteystiedot

Helinä Ahonen

opinto-ohjaaja