Kasvun ja oppimisen tuki
Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa vuorovaikutuksen, laadukkaan pedagogiikan ja suunnitellun kasvu- ja oppimisympäristön keinoin. Kasvun ja oppimisen tuki Keiteleen varhaiskasvatuksessa perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Lapsen näkökulmasta on tärkeää, että tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja lapselle järjestetään hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä mahdollinen muu tarvittava tuki heti kun tuen tarve havaitaan. Mitä aikaisemmin lapsi saa tarvitsemaansa tukea, sitä paremmin pystytään välttämään vaikeuksien lisääntyminen. Kasvun ja oppimisen esteiden sekä oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen on tärkeää kiinnittää huomioita.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee ja ohjaa

Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) on kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa henkilöstöä ja vanhempia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tutkimuksiin ohjaukseen sekä tuen suunnitteluun ja seurantaan yhteistyössä vanhempien kanssa.

Pedagogiset ja rakenteelliset tukitoimet

Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa toteutuu Keiteleellä perusopetuksen tavoin inklusiivisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi saa riittävän ja oikea-aikaisen tuen oppimiselleen, kasvulleen ja kehitykselleen osana päiväkodin ryhmää. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja pedagogisia menetelmiä kehitetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistämään kaikkien lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Oppimis- ja kasvuympäristöä muokataan lasten yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia tukevaksi. Lasta autetaan myös erilaisin tarvittavin tukimuodoin, jotka riippuvat vaikeuksien laadusta ja laajuudesta.

 

nappi_naulakko.jpg