Perusopetuksen oppilashuolto

Keiteleellä toimii Nilakan kuntien (Tervo, Vesanto, Pielavesi ja Keitele) yhteinen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Nilakan yhtenäiskoulun oppilaitoskohtaisen ryhmän tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön kouluviihtyvyyttä ja sen myötä hyvien oppimistulosten saavuttamista. Ryhmän käytössä on eri alojen asiantuntemus ja oppilaiden osallisuutta korostetaan. Oppilaitoskohtainen ryhmä kokoontuu suppealla tai laajemmalla kokoonpanolla. Ryhmät kokoontuvat noin viisi kertaa lukuvuoden aikana.

Yksilökohtainen monialainen oppilashuoltotyö kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen opiskelijan tueksi. Jos yksittäisten toimijoiden (esim. kuraattori tai kouluterveydenhoitaja) tuki ja apu eivät riitä, saadaan toimijoiden asiantuntemuksen yhdistämisellä uusia keinoja käyttöön. Erityisesti jos haasteen syyt tai oletetut ratkaisut eivät liity varsinaisesti oppimiseen, tulee vastuuopettajan, kuraattorin, kouluterveydenhoitajan tai koulupsykologin järjestää tapaaminen huoltajan kanssa. Tapaamisessa käsitellään oppilaaseen liittyvä huoli. Samalla käydään läpi keitä asiantuntijoita on käytössä.

Koska toiminta on huoltajalle ja lapselle vapaaehtoista, voivat he päättää ketä ryhmään kuuluu. Tällä varmistetaan se että ryhmässä voidaan puhua avoimesti ja luottamuksellisesti haasteista ja etsiä niihin ratkaisuja pelkäämättä tietojen kulkeutumista ulkopuolisille.

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelua järjestetään yhdessä Tervon ja Vesannon kuntien kanssa. Kysteri järjestää kouluterveydenhuollon.

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

IMG_0557.JPG