Kunnallinen perhepäivähoito

Keiteleen perhepäivähoidossa toteutetaan tavoitteellista, laadukasta ja monipuolista lapsen ikä- ja kehitystason huomioon ottavaa toimintaa. Pienessä ryhmässä korostuvat kodinomaisuus, perushoito, leikki ja kiireettömyys. Perhepäiväkodit sijaitsevat Keiteleen keskustan alueella.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Toiminta-aika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä ja ajoittuu klo 6.30-17 välille. Hoitoajasta sovitaan tarkemmin ennen päivähoidon alkamista. Perhepäivähoitajan poissa ollessa lasten varahoitopaikkana toimii päiväkoti Ankkurinappi.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Maksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180753

Yhteystiedot

Mirka Järveläinen

Varhaiskasvatusjohtaja