Lapsen hyvinvointi ja terveys

piha.jpg

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista ja sen toteuttamisesta vastaa koko henkilöstö. Kasvatuskumppanuus huoltajien kanssa ja lapsen vahvuudet, kiinnostuksenkohteet ja tuen tarpeet huomioiva toiminta edistää lapsen hyvinvointia. Arvioimalla lasten vahvuuksia ja valmiuksia voidaan edistää lapsen kasvua, oppimista ja kehitystä.

Keiteleellä varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhtenä yhteistyövälineenä toimii Kasvun kansio, jonka lapsi saa 3-vuotisneuvolakäynnin yhteydessä. Kansioon kerätään lapsen kädentaitoja ja valokuvia ikävuosittain. Myös varhaiskasvatussuunnitelmat ja neuvolan ikäkausitarkastuslomakkeet liitetään kansioon. Kasvun kansio kulkee vanhempien toimittamana lapsen mukana varhaiskasvatuksesta esiopetukseen.

Kun huoli lapsen kasvuun, kehitykseen tai oppimiseen liittyvissä asioissa herää yhteistyö vanhempien ja varhaiskasvatuksen välillä tiivistyy. Vanhempien kanssa keskustellen sovitaan yhteisistä keinoista auttaa ja tukea lasta kotona ja päivähoidossa. Neuvolan ikäkausitarkastukset edesauttavat omalta osaltaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Tarvittaessa neuvolan kautta on mahdollista ohjautua myös tarkempiin tutkimuksiin ja kuntouttavien tahojen (esim. puheterapia, toimintaterapia, fysioterapia) piiriin. Erityislastentarhanopettaja on mukana kuntouttavan arjen keinojen suunnittelussa ja liittämisessä varhaiskasvatuksen arkeen yhdessä perheen, muun varhaiskasvatushenkilöstön ja kuntouttavien tahojen kanssa.