Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Keiteleen kunta järjestää yhteistyössä Keiteleen seurakunnan kanssa aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta noudattaa aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa sekä vuosittain henkilöstön laatimaa vuosisuunnitelmaa (Wilmassa). Tavoitteena on tarjota toiminnassa mukana oleville turvallinen sekä virikkeellinen ympäristö ennen koulun alkua ja koulupäivän jälkeen.

Toiminnasta on mahdollisuus osallistua maksuttomiin kunnan järjestämiin kerhoihin (esim. liikuntakerhot).

Myös esioppilaiden päivähoito järjestetään koululla.

Toimi näin

Hakuaikataulusta ilmoitetaan keväällä paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla. Hakulomake jaetaan koululta esikoululaisille ja ykkösluokkalaisille seuraavaa lukuvuotta varten. Toimintaan voi hakea myös kesken toimintakauden, mikäli ryhmässä on tilaa.

Sekä sähköisesti täytettävän että tulostettavan hakulomakkeen saat kunnan kotisivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Valintakriteerit toimintaan ovat:

* Oppilashuollollisin perustein

* 1.-6. luokan erityisen tuen/ pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevat oppilaat

* Hakemusten saapumisjärjestyksessa

Lasten valinnasta toimintaan päättää sivistystoimenjohtaja.

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa.

Keiteleen maksut:

Aamutoiminta 30 €/kk, iltapäivätoiminta 78 €/kk sekä aamu- ja iltapäivätoiminta 108 €/kk

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Tiedosto_004.jpeg
Yhteystiedot

Anne Laukkanen

aamu- ja iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja

Ville Ahonen

rehtori/ sivistysjohtaja